Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Zpět

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2018

 

Poskytovatelem dotace podlé této smlouvy je:Obec Trhanov

sídlo:Trhanov 63

IČO: 00572209

zastoupena: starostou Ondřejem Freiem

tel: 602173093

bankovní spojení: KB, č.ú.23829321/0100

e-mail: ou@trhanov.cz

/dále jen poskytovatel/

a

Příjemcem dotace je: Zapsaný spolek Šnajberk

sídlo: Pila 99 - Trhanov, 344 01 Domažlice

IČO: 22684344

zastoupena: Vlastimilem Kaplanem

bankovní spojení: 279563766/0300

/dále jen příjemce dotace/

uzavírají spolu tuto:

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd.předpisů a na základě ust.§10a zák.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozd.předpisů (dále jen zákon č.250/2000 Sb.), uzavírají výše uvedené smluvní strany tuto smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace (dále jen smlouva)

 

Článek II.

Předmět smlouvy, účel

 1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci účelovou investiční dotaci ve výši 80.000,-Kč, slovy: osmdesáttisíc korun českých (dále jen dotace) na pořízení Párty stanu s příslušenstvím.
 2. Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a použít ji za podmínek stanovených touto smlouvou.

   

  Článek III.

  Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje uvolnit finanční prostředky v rozsahu uvedeném v čl.II smlouvy bezhotovostním bankovním převodem  na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy, nejpozději do deseti dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
 2. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat využití finančních prostředků.

   

  Článek IV.

  Práva a povinnosti příjemce

 1. Příjemce se zavazuje využít finanční prostředky v souladu s touto smlouvou a pouze k účelu v ní uvedeném.
 2. Příjemce se zavazuje realizovat předmět smlouvy v termínu do 31.8.2018.
 3. Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnutých finančních prostředků nejpozději do 30.11.2018. Při vyúčtování předloží příjemce fotokopie všech účetních dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci (kopie faktur, bankovních účtů, které dokládají úhradu předložených faktur). Dále příjemce doloží čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály.
 4. Příjemce je povinen v termínu pro předložení vyúčtování dle čl.IV.odst.3 této smlouvy vrátit nevyčerpané finanční prostředky zpět na účet poskytovatele formou bankovního převodu.
 5. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto písemně poskytovateli neprodleně po zjištění změny.
 6. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce k přeměně nebo zrušení subjektu, je povinen příjemce vrátit neprodleně poskytovateli finanční prostředky, které přijal formou bezhotovostního převodu na bankovní účet poskytovatele.

   

  Článek V.

  Ostatní ujednání

 1. Příjemce souhlasí s kontrolním působením osob pověřených obcí Trhanov.
 2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků dotace v souladu s účelem činnosti organizace.

   

  Článek VI.

  Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
 3. Změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků.
 4. Příjemce bere na vědomí, že tuto smlouvu je nezbytné zveřejnit postupem dle §10d zákona č.250/2000 Sb.
 5. Poskytnutí finančních prostředků a tuto Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace schválilo zastupitelstvo obce Trhanov na zasedání konaném dne 29.3.2018 usnesením č.5/15/2018.
 6. Příjemce svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.

 

V Trhanově dne :10.4.2018                                                           

Poskytovatel dotace                                                   Příjemce dotace

Ondřej Frei                                                                    Vlastimil Kaplan

 

……………………………                                                 ………………………….

(jméno a příjmení, podpis, razítko)                     (jméno a příjmení, podpis, razítko)

Vyvěšeno: 16. 4. 2018

Datum sejmutí: 16. 4. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět