Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

Zápis a usnesení z 15.zasedání

Zápis a usnesení

z 15. zasedání zastupitelstva obce Trhanov

ze dne 29.3.2018

 

Program      1) Schválení navrženého programu jednání

                     2) Kontrola usnesení z minulého zasedání 

                     3) Schválení poskytnutí finančních příspěvků

                     4) Zpráva o inventarizaci majetku obce za rok 2017

                     5) Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele MŠ Trhanov

                     6) Schválení smlouvy o dotaci na dopravní obslužnost

                     7) Schválení rozpočtových opatření

                     8) Různé

                     9) Závěr

 

Jednání :

1.Zasedání zahájil starosta obce, seznámil přítomné s programem jednání. Navrhl ověřovatele zápisu Jan Chmelík, Václav Dufek. Omluven Ondřej Průcha.

Usnesení č.1- ZO schvaluje navržený program jednání                                    

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0 

Usnesení č.2- ZO určuje ověřovatele zápisu Jan Chmelík,Václav Dufek                                                                                                                                                                                                                                              pro: pro:Frei O., Dufek V., Chmelík J., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0

2. Byla provedena kontrola plnění usnesení z 14.zasedání.

Usnesení č.3-  ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z 14.zasedání

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J., proti:0, zdržel se:0

3. ZO projednávalo žádosti o poskytnutí fin.příspěvků na činnost pro rok 2018 a bylo navrženo : Tatran Chodov oddíl kopané  25.000,-Kč,  Lyžařský klub Tatranu Chodov 8.000,-Kč, oddíl kolové SK Chodsko 10.000, oddíl hokeje HC Trhanov 5.000,-Kč, občanské sdružení Šnajberk 10.000,-Kč, Svaz neslyšících a nedoslýchavých  PC Domažlice  1000,-Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami  1000,-Kč , Svazu tělesně postižených v ČR MO Domažlice 1.000,-Kč.

Dále projednalo žádost OS Šnajberk o dotaci na pořízení Párty stanu Profesional XXL s příslušenstvím v celkové výši 110000,-Kč. Stan bude postaven na veřejném prostranství a bude sloužit jako zázemí pro pořádání akcí v osadě Pila, současný přístřešek (vojenský stan) je v havarijním stavu a nevyhovuje již potřebám. Část nákladů uhradí sdružení z členských příspěvků. Zastupitelé navrhují  poskytnout  dotaci ve výši 80000,-Kč.

Usnesení č.4- ZO schvaluje poskytnutí fin.příspěvku a uzavření veřejnoprávní smlouvy (VPS) o poskytnutí dotace č.1/2018 pro Tatran Chodov oddíl kopané ve výši 25000,-Kč, poskytnutí fin.příspěvku a uzavření VPS o poskytnutí dotace č.2/2018 pro klub lyžařů ve výši 8000,-Kč , poskytnutí fin.příspěvku a uzavření VPS o poskytnutí dotace č.3/2018 pro oddíl kolové SK Chodsko ve výši 10000,-Kč, darovací smlouvu pro HC Trhanov ve výši 5000,-Kč, darovací smlouvu pro občan.sdruž. Šnajberk ve výši 10000,-Kč, darovací smlouvu pro Svaz postižených civilizačními chorobami  ZO Domažlice ve výši 1000,-Kč, darovací smlouvu pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých  Domažlice ve výši 1000,-Kč, darovací smlouvu pro Svaz tělesně postižených v ČR MO Domažlice 1.000,-Kč

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J., proti:0, zdržel se:0

Usnesení č.5- ZO schvaluje poskytnutí fin.příspěvku a uzavření veřejnoprávní smlouvy (VPS) o poskytnutí dotace č.4/2018 pro OS Šnajberk ve výši 80000,-Kč

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J., proti:0, zdržel se:0

4. Inventarizační komise předložila závěrečnou zprávu z inventury majetku obce Trhanov k 31.12.2017– stavy na jednotlivých inventarizovaných účtech souhlasí na bankovní výpisy nebo účetní sestavy, nebyly zjištěny manka a přebytky. ZO doporučuje schválit .

Usnesení č.6- ZO schvaluje závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku obce k 31.12.2017.

pro:Frei O., Dufek V., Chmelík J., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J., proti:0, zdržel se:0

5. Zastupitelé  berou  na vědomí ukončení pracovního poměru ředitelky MŠ paní Záhořové k 31.8.2018, v nejbližším termínu bude vyhlášeno konkurzní řízení na místo ředitele. Do konkurzní komise za obec Trhanov jsou navrženi Václav Dufek a Hana Váchalová. Václav Dufek bude předsedou komise

Usnesení č.7- ZO bere na vědomí ukončení pracovního poměru ředitelky MŠ paní Záhořové k 31.8.2018.

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0 

Usnesení č.8- ZO schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele MŠ Trhanov

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0 

Usnesení č.9- ZO jmenuje do komise pro konkurzní  řízení na místo ředitele MŠ Trhanov pana Václava Dufka a paní Hanu Váchalovou. Předsedou komise jmenuje Václava Dufka.

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0

6. ZO projednalo a schvaluje žádost o dotaci od KÚ Plzeň na dopravní obslužnost v roce 2018 ve výši 35.442,-Kč
Usnesení č.10- ZO schvaluje poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2018 ve výši 35.442,-Kč pro Plzeňský kraj

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0

7. Starosta informoval zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č.1 provedeném 28.2. 2018. Jedná se o úpravu dle přijaté dotace na volby – v příjmech a výdajích 22.530,-Kč.

8.Starosta informoval přítomné o dalších bodech , které zastupitelé v uplynulém období projednávaly:

-objednávka nových informačních tabulí od Agentura Bonair s.r.o. v celkové výši 37510,-Kč , na koupi vitrín použito 30000,-Kč jako dar od MUDr.Borise Vlka, Trhanov 159

-objednán program na pořádání dětského dne, v ceně cca 30000,-Kč ukázka sokolnictví Seiferos Lednice

- žádost o dotaci z Programu PSOV od PK na opravu další části zámecké zdi byla podána

-revitalizace zámeckého parku – projednán další postup s p.Ledvinou – do konce dubna podá návrh

-od 1.2.2018 přijat nový zaměstnanec Tomáš Husník – údržbář veřejných budov a úklid veřejného prostranství

-GDPR – je stále v jednání

-žádost p.Vlka Borise, Trhanov 159 o koupi pozemku u zahrady, kterou má nyní pronajatou: obec zadá vypracování GP

-zásyp strouhy podél komunikace Trhanov-Chodov – na MěÚ ŽP Domažlice přišla stížnost od občanů na zásyp strouhy stavební sutí, obec nechala zpracovat rozbor suti a na základě výsledků se musí suť vybrat a vyvézt na skládku suti u Havlovic za úplatu, provede Praves, nadále se bude strouha zavážet jen zeminou případně recyklovanou sutí

-objednáno na základě smlouvy s paní Libuší Křenkovou, Domažlice provedení veřejnoprávní kontroly v MŠ Trhanov za cenu 8000,-Kč, provedeno bude do konce března

-úprava pěšin na hřbitově, která se neuskutečnila v loňském roce bude letos dle dojednání s firmou Oldřich Kovařík, Chodov

-oprava střechy na zámku a na budově MŠ-nahlášeno na pojišťovnu jako škodová událost

-obec je na základě rozhodnutí okr.soudu  opatrovníkem Davida Záhoře, Pila 105, budeme spravovat jeho účet, dle soudu bude dostávat 1000,-Kč na týden, bude si pro ně chodit na OÚ

Usnesení č.11- ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z PSOV Plzeňský kraj na opravu zámecké zdi

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0

Usnesení č.12- ZO schvaluje zpracován í GP na základě žádosti občanů o koupi pronajatých pozemků

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0

Usnesení č.13- ZO bere na vědomí Protokol o veřejnoprávní kontrole hospodaření v MŠ Trhanov v roce 2017

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0

Usnesení č.14- ZO schvaluje uzavření MŠ Trhanov ve dnech 16.7. – 24.8.2018

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0

Usnesení č.15- ZO schvaluje objednání nových informačních tabulí

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0

Usnesení č.16- ZO schvaluje objednání programu na dětský den- ukázka sokolnictví od Seiferos Lednice na Moravě za cenu cca 30000,-Kč a pouťovou atrakci od Lagron Domažlice za 10000,-Kč

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0

Usnesení č.17- ZO schvaluje provedení návrhu změny č.1 ÚP Trhanov, žadatelé uhradí náklady řízení

pro: Frei O., Dufek V., Chmelík J., Psutka R., Váchalová H., Záhořová J.,proti:0, zdržel se:0

9.Starosta  poděkoval  přítomným za účast a zasedání ukončil.

             

Zápis byl vyhotoven dne : 29.3.2018

Zapisovatel: Jana Záhořová

Ověřovatelé  : Václav Dufek , Jan Chmelík

 

Ondřej Frei

Starosta

 

-3-

Vyvěšeno: 4. 4. 2018

Datum sejmutí: 20. 4. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět