Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Návrh rozpočtu obce Trhanov na rok 2023

Poučení občanům:

Občané mohou připomínky k návrhu rozpočtu podat písemně do 7.12.2022

v úřední hodiny na obecním úřadě v Trhanově nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

P ř í j m y                                                                  

OdPa / Pol      Text                                             v tis.Kč                                                      ----------------------------------------------------------------------------

0000/1111  daň z př. FO ze zav.č. …………………1400

0000/1112   daň z př.FO ze SVČ …………………..   110

0000/1113   daň z př.FO vybírané srážkou…… 250

0000/1121   daň z př.PO …………………………...  2000

0000/1122   daň z př.PO za obec …………………..  50

0000/1211   daň z DPH …………….………………    4300

0000/1381   daň z hazardních her…………………..   70

0000/1511   daň z nemovitosti …………… ……….  680                                            

0000/1340   poplatek za odpady – občané …… 280

0000/1341   poplatek ze psů ………………………      10   

0000/1342   poplatek z pobytu …………..…………   10

0000/1361   správní poplatek ……………………..       5      

0000/4112   transfer ze SR  ………………………..    150

1019/2131   pronájem pozemků od ZS ………….  20 

2310/2324   vodné  ………………………………..        120

2321/2324   stočné …………………………………         80 

3612/2132   nájemné z bytů ……………………….     33   

3632/2111   pronájem hrobů ………………………     10

3639/xxxx   pronájem pozemků a ost.nem.…   110    

3639/3111   prodej pozemků ………………………     10

3722/2111   poplatek za odpady – podnikatelé   56

3725/2324   za tříděný odpad ……………………… .120            

6171/xxxx   příjmy z činnosti místní správy…..… 23    

6310/2141   příjmy z úroků ………………………….     3

--------------------------------------------------------------------------

 příjmy celkem         ………………………………       9900

                                                                           

V ý d a j e

OdPa / Pol       Text                                                       v tis. Kč

-------------------------------------------------------------------------------------

2212/xxxx  komunikace – opravy, údržba  ………….   600

2219/xxxx  chodníky – opravy, údržba ………………      50

2292/xxxx  dopravní obslužnost ……………………..        30  

2310/xxxx  pitná voda .. ……….….………………….          600 

2321/xxxx  kanalizace ………………………………...           400         

3111/xxxx  MŠ- neinvestiční náklady…………………    450

3111/xxxx  MŠ – oprava, údržba   … ..……………….  1800 

3319/xxxx  příspěvek sdruž.Domažlicko - …………...    8 

3322/xxxx  zachování a obnova kult.památek  ..… 350    

3399/xxxx   kultura – (jubilea, posezení, dary ) ………40         

3419/xxxx   příspěvky tělovýchova …………………….     70     

3421/xxxx   volný čas dětí a mládeže (děts.hřiště)…55

3429/xxxx   příspěvky- zájm.činnost ……………..……   70

3543/xxxx   pomoc zdrav.post. ………………………..        6            

3612/xxxx   bytové hospodářství…..………………….     80    

3631/xxxx   veřejné osvětlení …………………….…..    400

3632/xxxx   hřbitov ………………… ………………..           20  

3639/xxxx   komunální služby ………………..……    1100 

3722/xxxx   odpadové hospod.……………………….   690

3725/xxxx   třídění odpadu …………………………      320

3745/xxxx   péče o veř.zeleň  ………………………..   200   

5213/xxxx   krizová opatření - rezerva ……………….  5                        

5512/xxxx   požární ochrana …………………..……   100         

6112/xxxx   zastupitelstvo …………..............……… 940

6171/xxxx   místní správa ……………………………  1400       

6310/xxxx   peněžní ústavy ….……………………….    12,7  

6320/xxxx   pojištění …………………………………         40

6330/xxxx   příspěvek odbory ………………………       4

6399/xxxx   daň z příjmů za obec…….. ……………   50

6402/xxxx   finanč.vypoř.min.let ……………………..    9,3

--------------------------------------------------------------------------------

výdaje celkem    ……………………………………          9900

Návrh rozpočtu obce na rok 2023 je vyrovnaný. Závazným ukazatelem (ZU) jsou paragrafy. ZU pro PO MŠ Trhanov na rok 2023 je neinvestiční příspěvek na činnost.

Vyvěšeno :                                                                                                              

Sejmuto :                                                                                                                   

Rovněž zveřejněno na elektronické úř.desce

Přílohou tohoto návrhu je Výkaz o plnění rozpočtu za rok 2022 sestavený k 31.10.2022.

Příloha:

Výkaz o plnění rozpočtu za 10/2022 (1.74 MB)