Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Zpět

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2/2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2021

 

Poskytovatelem dotace podlé této smlouvy je:Obec Trhanov

sídlo:Trhanov 63

IČO: 00572209

zastoupena: starostou Václavem Dufkem

tel: 777634860

bankovní spojení: KB, č.ú.23829321/0100

e-mail: ou@trhanov.cz

/dále jen poskytovatel/

a

Příjemcem dotace je: spolek Šnajberk, z.s.

Pila 99-Trhanov, 344 01 Domažlice

IČO:22684344

Bankovní spojení: 279563766/0300

Zastoupena: Vlastimilem Kaplanem

(dále jen (obdarovaný“)

 

uzavírají spolu tuto:

 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace

z rozpočtu obce v oblasti zájmové činnosti

 

Článek I.

Účel neinvestiční dotace

Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu obce Trhanov ve formě dotace (dále jen „dotace“).

 

 1. Účelem dotace je pokrytí neinvestičních výdajů na činnost spolku v roce 2021.

 

 1. Příjemce je povinen užít neinvestiční dotaci jen k účelu uvedenému v předchozím bodě. Příjemce neinvestiční dotaci přijímá a zavazuje se, že bude činnost realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy.

 

Článek II.

Výše neinvestiční dotace

Výše dotace činí 50.000  ,- Kč a bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce č. 279563766/0300 jako neinvestiční dotace pod variabilním symbolem 572209.

 

Článek III.

Vyplacení dotace

Neinvestiční dotace bude poukázána jednorázově, bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy, nejpozději do deseti dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

-1-

Článek IV.

Finanční vypořádání dotace

 1. Do 15.12.2021 předloží příjemce poskytovateli vyúčtování neinvestiční dotace formou „Zprávy o hospodaření“ s rozepsanými výdaji na činnost, na kterou byla neinvestiční dotace poskytnuta.
 2. Poskytovatel dotace je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje dotaci nebo část dotace odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu sdělil příjemce a které mněly vliv na rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou nepravdivé nebo využití dotace není v souladu s účelem stanoveným v č. I. bodu č. 1 této smlouvy. Příjemce je povinen v takovýchto případech přistoupit na odstoupení poskytovatele od smlouvy.
 3. V případě nedodání vyúčtování celkové dotace ve stanoveném termínu podle č. IV. bodu č. 1 této smlouvy, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit a příjemce dotace je povinen vrátit celou poskytnutou dotaci nebo její část na základě písemné výzvy poskytovatele na účet poskytovatele.
 4. Využití finanční podpory z veřejných prostředků podléhá veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.
 5. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto písemně poskytovateli neprodleně po zjištění změny.
 6. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací, je povinen příjemce vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace okamžitě před tím, než dojde k přeměně nebo než dojde ke zrušení právnické osoby. Rozhodným dnem kdy již nemůže příjemce čerpat dotaci je den, kdy došlo k přeměně nebo den, kdy vstoupila tato právnická osoba do likvidace.

 

Článek V.

Ostatní ujednání

 1. Příjemce dotace souhlasí se zpracováním jeho údajů poskytovatelem dotace s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tento souhlas je příjemcem poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním nebo zveřejněním této smlouvy v plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
 2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků dotace v souladu s účelem činnosti organizace.
 3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení činnosti organizace nebo jejich jednotlivých etap, a to ještě po dobu pěti let od ukončení financování činnosti ze strany poskytovatele.
 4. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěrečného finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.
 5. Příjemce dotace se zavazuje, že pořádané veřejné akce bude dostatečně propagovat na celém území obce Trhanov.

-2-

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
 2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Upřesnění či změny údajů (změna adresy, číslo bankovního účtu apod.) stačí písemně sdělit poskytovateli dotace, pokud tento netrvá na uzavření dodatku ke smlouvě.
 3. Příjemce souhlasí s tím, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizace výdajů spojených účelem neinvestiční dotace dle čl. I. bod 1, včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých finančních prostředků, poskytovatel Vás vyloučí z možnosti v budoucnu od nás čerpat dotace (veřejných podpor) z prostředků poskytovatele.
 4. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně podepsána.
 5. Příjemce svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.
 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

 

V Trhanově dne : 21.4.2021                                                          

Poskytovatel dotace                                                 Příjemce dotace

                                                                            

……………………………….                                            …………………………………..

 (jméno a příjmení, podpis, razítko)                    (jméno a příjmení, podpis, razítko)

 

-3-

Vyvěšeno: 1. 5. 2021

Datum sejmutí: 1. 5. 2024

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět